ลงทะเบียนสำหรับทันตแพทย์จบปี 2560, ( ปี 2561 จาก จุฬาฯ , เชียงใหม่ , สงขลาฯ , มศว , รังสิต , เวสเทิร์น , มหิดล ) กรอกข้อมูลการล็อคอิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน

* บันทึกอักษรรวมสระ 3 ตัวอักษรแรกของ ชื่อ

* บันทึกอักษรรวมสระ 3 ตัวอักษรแรกของ นามสกุล ** การใช้งานครั้งต่อ ๆ ไป ให้ใช้รหัสผ่านที่ได้เข้ามาแก้ไขแล้ว